ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន

ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-1 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 1
អនឡាញ (ជាមួយគ្រូ) ឥតគិតថ្លៃ 1 6
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
វគ្គ ICT សម្រាប់ការងារទូទៅ
14/12/2023 - 2 ម៉ោង
បង្ហាញ 1-1 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 1