នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការ

នាយកដ្ខានបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការ ជានាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ដែលទទួលបន្ទុកលើផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសិស្ស និងសាស្ត្រាចារ្យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-1 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 1
បង្ហាញ 1-1 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 1