ចាប់ផ្តើម
27/09/2023
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
1
រយៈពេល
48 ម៉ោង
មធ្យោបាយបង្រៀន
ចម្រុះ
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ/ការនិយាយជាសាធារណៈ

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
27/09/2023 - 48 ម៉ោង 1 ក្រេ.

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ បានរួមបញ្ចូលនូវវគ្គសិក្សាចំនួនពីរ គឺ ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ/ការនិយាយជាសាធារណៈ។

វគ្គសិក្សា «ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព» បង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការណែនាំ និងការអនុវត្តបន្ត​ពី​វគ្គសិក្សា ស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ”។ វគ្គនេះគឺសម្រាប់សិក្ខាកាមទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់រៀនសូត្រ ពីរបៀបធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ សិក្ខាកាម​អាច ជ្រើសរើស​ចូលរៀន​វគ្គសិក្សានេះ​បាន​ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សាស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ”។  វគ្គនេះ មាន​ម៉ោងសិក្សាចំនួន ៨ម៉ោង និង ការបំពេញកិច្ចការស្វ័យសិក្សា ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការអនុវត្តនៅកន្លែងការងារដោយ​ខ្លួន​ឯង សរុប​ចំនួន ១៦ ម៉ោង បន្ថែម​ទៀត ។

វគ្គសិក្សា «ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ/ការនិយាយជាសាធារណៈ» បង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការណែនាំ និងការអនុវត្តដែលបានមកពី វគ្គសិក្សា ស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ”។ វគ្គនេះគឺសម្រាប់សិក្ខាកាមទាំងឡាយណាដែលចង់សិក្សាពីរបៀបអភិវឌ្ឍជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួន។ សិក្ខាកាមអាចជ្រើសរើសរៀន វគ្គសិក្សានេះ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ វគ្គសិក្សា “ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ” បានចប់សព្វគ្រប់។ វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងបំពេញតាមតម្រូវការ ដល់សិក្ខាកាម ដើម្បីអាចទទួលបានកន្លះ (½) ក្រេឌីត នាពេលអនាគត ក្រោយពេលបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវ ៨ម៉ោងសិក្សា និង ១៦ម៉ោងសម្រាប់ការបំពេញកិច្ចការស្វ័យសិក្សា ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការអនុវត្តនៅកន្លែងការងារ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • ការស្វែងយល់អំពីរបៀបធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
 • ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាក្រុម និងបញ្ហានានា
 • ជំនាញទំនាក់ទំនងជាពាក្យសំដីនៅកន្លែងការងារ
 • ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញសម្រាប់កន្លែងការងារ

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអ៊ីនធឺណែត

អ្នកបង្រៀន

TT
គ្រូ

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  27/09/2023
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  25
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  25
  រយៈពេល
  48 ម៉ោង
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  ចម្រុះ
 • ជំនាញឯកទេស
  ជំនាញដឹកនាំ, ជំនាញទន់
 • អត្ថប្រយោជន៍
  1 ក្រេឌីតអវប
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  ក្រសួង
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  បុគ្គលិកអប់រំ
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ បានរួមបញ្ចូលនូវវគ្គសិក្សាចំនួនពីរ គឺ ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ/ការនិយាយជាសាធារណៈ។

វគ្គសិក្សា «ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព» បង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការណែនាំ និងការអនុវត្តបន្ត​ពី​វគ្គសិក្សា ស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ”។ វគ្គនេះគឺសម្រាប់សិក្ខាកាមទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់រៀនសូត្រ ពីរបៀបធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ សិក្ខាកាម​អាច ជ្រើសរើស​ចូលរៀន​វគ្គសិក្សានេះ​បាន​ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សាស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ”។  វគ្គនេះ មាន​ម៉ោងសិក្សាចំនួន ៨ម៉ោង និង ការបំពេញកិច្ចការស្វ័យសិក្សា ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការអនុវត្តនៅកន្លែងការងារដោយ​ខ្លួន​ឯង សរុប​ចំនួន ១៦ ម៉ោង បន្ថែម​ទៀត ។

វគ្គសិក្សា «ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ/ការនិយាយជាសាធារណៈ» បង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការណែនាំ និងការអនុវត្តដែលបានមកពី វគ្គសិក្សា ស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ”។ វគ្គនេះគឺសម្រាប់សិក្ខាកាមទាំងឡាយណាដែលចង់សិក្សាពីរបៀបអភិវឌ្ឍជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួន។ សិក្ខាកាមអាចជ្រើសរើសរៀន វគ្គសិក្សានេះ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ វគ្គសិក្សា “ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ” បានចប់សព្វគ្រប់។ វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងបំពេញតាមតម្រូវការ ដល់សិក្ខាកាម ដើម្បីអាចទទួលបានកន្លះ (½) ក្រេឌីត នាពេលអនាគត ក្រោយពេលបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវ ៨ម៉ោងសិក្សា និង ១៦ម៉ោងសម្រាប់ការបំពេញកិច្ចការស្វ័យសិក្សា ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការអនុវត្តនៅកន្លែងការងារ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • ការស្វែងយល់អំពីរបៀបធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
 • ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាក្រុម និងបញ្ហានានា
 • ជំនាញទំនាក់ទំនងជាពាក្យសំដីនៅកន្លែងការងារ
 • ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញសម្រាប់កន្លែងការងារ

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអ៊ីនធឺណែត

អ្នកបង្រៀន

TT
គ្រូ