ស្វែងរកវគ្គសិក្សា

រកមើលវគ្គសិក្សាដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក
ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-12 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 16
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 0
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 1
16/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 3
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ការ​បង្កើត​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា) ឥតគិតថ្លៃ 0 1
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
ការចិញ្ចឹមសត្វស្លាប
13/03/2024 - 60 ម៉ោង
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា) ឥតគិតថ្លៃ 761 4
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន
30/10/2023 - 1 សប្តាហ៍
បង្ហាញ 1-12 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 16