ចាប់ផ្តើម
15/12/2023
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
1
រយៈពេល
2 សប្តាហ៍
មធ្យោបាយបង្រៀន
ចម្រុះ
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

ការ​បង្កើត​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.

វគ្គសិក្សានេះគឺ​ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​«ការ​បង្កើតខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល»​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​សម្រាប់​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ការ​បង្កើត​មេរៀន អ្នក​បណ្ដុះបណ្ដាល និង​អ្នក​ផលិតសម្ភារៈ​សម្រាប់​វគ្គសិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ នា​ពេល​អនាគត​ក្នុង​ការ​អប់រំ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ និង​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ការ​សិក្សា។ កម្មវិធី​នេះ​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​ចូលរួម​នូវ​ឧបករណ៍ និង​ចំណេះដឹង​ដែល​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​ធ្វើ​គម្រោង រៀបចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​បង្កើត​មេរៀន​សម្រាប់​បង្រៀន​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​លើ​បណ្ដាញ​ឱ្យ​បាន​ជោគជ័យ។


វគ្គសិក្សា​នេះ​ចែក​ចេញ​ជា ៥​មេរៀន ដោយ​មេរៀន​នីមួយៗ មាន​​ចំណុច​តូច​ៗជា​ច្រើន​ទៀត។ ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​ការ​សិក្សា យើង​បាន​រៀបចំ​មេរៀន​​ជា​ផ្នែក​ៗ ហើយ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​មេរៀន​នីមួយៗ មាន​រៀបចំ​កម្រង​សំណួរ​មួយ​ចំនួន ជា​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ការវាយតម្លៃ​នូវ​ចំណេះដឹង​ និងទទួលបានក្រេឌីត នៅពេលអ្នកសិក្សាបានបញ្ចប់វគ្គនេះដោយជោគជ័យ។


អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • ប្រាប់​​បាន​​​​​ពី​ «​តម្លៃ​បន្ថែម»នានា​​ សម្រាប់​​​ប្រើ​​​​ក្នុង​​​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល
 • វិភាគ​​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​ៗ​ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​​​​​នឹង​វគ្គសិក្សា​
 • រៀបចំ​​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល ​​​ដែល​បម្រើ​ឱ្យ​​គោល​បំណង​នៃ​ការ​សិក្សា​​តាម​​រយៈ​អេឡិចត្រូនិករៀបចំ​​​ផែនការ​​សម្រាប់​​ត្រួត​ពិនិត្យ​កម្រិត​​រីក​ចម្រើន​ក្នុង​ការ​សិក្សា និង​​រៀបចំ​សកម្មភាព​​នានា​សម្រាប់​​អ្នក​សិក្សា

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • N/A

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  15/12/2023
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
  រយៈពេល
  2 សប្តាហ៍
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  ចម្រុះ
 • ជំនាញឯកទេស
  ការបង្កើតមាតិកា, បច្ចេកវិទ្យា
 • អត្ថប្រយោជន៍
  វិញ្ញាបនបត្រ
  1 ក្រេឌីតអវប
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  សាលាគរុកោសល្យ
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  គ្រូគរុកោសល្យ
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់

វគ្គសិក្សានេះគឺ​ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​«ការ​បង្កើតខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល»​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​សម្រាប់​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ការ​បង្កើត​មេរៀន អ្នក​បណ្ដុះបណ្ដាល និង​អ្នក​ផលិតសម្ភារៈ​សម្រាប់​វគ្គសិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ នា​ពេល​អនាគត​ក្នុង​ការ​អប់រំ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ និង​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ការ​សិក្សា។ កម្មវិធី​នេះ​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​ចូលរួម​នូវ​ឧបករណ៍ និង​ចំណេះដឹង​ដែល​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​ធ្វើ​គម្រោង រៀបចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​បង្កើត​មេរៀន​សម្រាប់​បង្រៀន​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​លើ​បណ្ដាញ​ឱ្យ​បាន​ជោគជ័យ។


វគ្គសិក្សា​នេះ​ចែក​ចេញ​ជា ៥​មេរៀន ដោយ​មេរៀន​នីមួយៗ មាន​​ចំណុច​តូច​ៗជា​ច្រើន​ទៀត។ ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​ការ​សិក្សា យើង​បាន​រៀបចំ​មេរៀន​​ជា​ផ្នែក​ៗ ហើយ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​មេរៀន​នីមួយៗ មាន​រៀបចំ​កម្រង​សំណួរ​មួយ​ចំនួន ជា​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ការវាយតម្លៃ​នូវ​ចំណេះដឹង​ និងទទួលបានក្រេឌីត នៅពេលអ្នកសិក្សាបានបញ្ចប់វគ្គនេះដោយជោគជ័យ។


អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • ប្រាប់​​បាន​​​​​ពី​ «​តម្លៃ​បន្ថែម»នានា​​ សម្រាប់​​​ប្រើ​​​​ក្នុង​​​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល
 • វិភាគ​​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​ៗ​ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​​​​​នឹង​វគ្គសិក្សា​
 • រៀបចំ​​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល ​​​ដែល​បម្រើ​ឱ្យ​​គោល​បំណង​នៃ​ការ​សិក្សា​​តាម​​រយៈ​អេឡិចត្រូនិករៀបចំ​​​ផែនការ​​សម្រាប់​​ត្រួត​ពិនិត្យ​កម្រិត​​រីក​ចម្រើន​ក្នុង​ការ​សិក្សា និង​​រៀបចំ​សកម្មភាព​​នានា​សម្រាប់​​អ្នក​សិក្សា

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • N/A

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន