ចាប់ផ្តើម
15/12/2023
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
0
រយៈពេល
2 សប្តាហ៍
មធ្យោបាយបង្រៀន
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា)
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

ការបង្រៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍

ការ​បង្រៀន​ពី​ចម្ងាយ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក គឺ​ជា​បំណិន​ថ្មី ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​អប់រំ​ទូទៅ នៅ​ក្នុង​បរិបទ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​ឌីជីថល​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​ការ​ជា​ចាំបាច់ ដើម្បី​បំពេញ​បន្ថែម​ជាមួយ​និង​ជំនាញ​វិជ្ជា​ដែល​លោក​គ្រូ អ្នក​គ្រូ​មាន​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណ​តម្លៃ គ្រូ​បង្រៀន​សតវត្ស​ទី២១។ វគ្គ​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ស្ដីពី "ការ​បង្រៀន​ពី​​ចម្ងាយ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក" នេះ​នឹង​ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅ​លើ ការ​ប្រើប្រាស់ Google Workspace for Education ដែល​រួម​មាន ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ីមែល​ផ្លូវ​ការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ការ​ប្រើប្រាស់ Google Classroom និង​ការ​ប្រើប្រាស់ Google App សម្រាប់​ការអប់រំ​មួយ​ចំនួន​ទៀត ​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​លោក​គ្រូ អ្នក​គ្រូ​មាន​លទ្ធភាព​យក​ទៅ​បង្រៀន​សិស្ស​ក្រោយ​ពី​ចប់​វគ្គ​សិក្សា​នេះ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • មេរៀនទី១៖ ការប្រើប្រាស់អ៊ីមែល​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • មេរៀនទី២៖ ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google Drive
 • មេរៀនទី៣៖ ការ​ប្រើ​ប្រាស់កម្មវិធី Google Docs
 • មេរៀនទី៤៖ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Google Sheets
 • មេរៀនទី៥៖ ការ​​ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Slides
 • មេរៀនទី៦៖ ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google Forms
 • មេរៀនទី៧៖ ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google Meet
 • មេរៀនទី៨៖ ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google Classroom
 • មេរៀនទី៩៖ បច្ចេកទេស​ងាយ​ៗ​ក្នុង​ការ​ផលិត​វីដេអូ​បង្រៀន

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្ដាញអុីនធឺណិត

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  15/12/2023
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
  រយៈពេល
  2 សប្តាហ៍
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា)
 • ជំនាញឯកទេស
 • អត្ថប្រយោជន៍
  វិញ្ញាបនបត្រ
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  បឋមសិក្សា, មន្ទីរអប់រំខេត្ត, មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ, សាលាគរុកោសល្យ
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  គ្រូបង្រៀន, គ្រូគរុកោសល្យ
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់

ការ​បង្រៀន​ពី​ចម្ងាយ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក គឺ​ជា​បំណិន​ថ្មី ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​អប់រំ​ទូទៅ នៅ​ក្នុង​បរិបទ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​ឌីជីថល​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​ការ​ជា​ចាំបាច់ ដើម្បី​បំពេញ​បន្ថែម​ជាមួយ​និង​ជំនាញ​វិជ្ជា​ដែល​លោក​គ្រូ អ្នក​គ្រូ​មាន​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណ​តម្លៃ គ្រូ​បង្រៀន​សតវត្ស​ទី២១។ វគ្គ​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ស្ដីពី "ការ​បង្រៀន​ពី​​ចម្ងាយ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក" នេះ​នឹង​ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅ​លើ ការ​ប្រើប្រាស់ Google Workspace for Education ដែល​រួម​មាន ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ីមែល​ផ្លូវ​ការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ការ​ប្រើប្រាស់ Google Classroom និង​ការ​ប្រើប្រាស់ Google App សម្រាប់​ការអប់រំ​មួយ​ចំនួន​ទៀត ​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​លោក​គ្រូ អ្នក​គ្រូ​មាន​លទ្ធភាព​យក​ទៅ​បង្រៀន​សិស្ស​ក្រោយ​ពី​ចប់​វគ្គ​សិក្សា​នេះ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • មេរៀនទី១៖ ការប្រើប្រាស់អ៊ីមែល​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • មេរៀនទី២៖ ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google Drive
 • មេរៀនទី៣៖ ការ​ប្រើ​ប្រាស់កម្មវិធី Google Docs
 • មេរៀនទី៤៖ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Google Sheets
 • មេរៀនទី៥៖ ការ​​ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Slides
 • មេរៀនទី៦៖ ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google Forms
 • មេរៀនទី៧៖ ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google Meet
 • មេរៀនទី៨៖ ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google Classroom
 • មេរៀនទី៩៖ បច្ចេកទេស​ងាយ​ៗ​ក្នុង​ការ​ផលិត​វីដេអូ​បង្រៀន

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្ដាញអុីនធឺណិត