ចាប់ផ្តើម
16/12/2023
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
0
រយៈពេល
1 សប្តាហ៍
មធ្យោបាយបង្រៀន
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា)
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

​វគ្គតម្រង់​ទិស​លើ​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល​ថ្មី​ភាសា​អង់គ្លេសសម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​១០

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
16/12/2023 - 1 សប្តាហ៍

វគ្គ​​តម្រង់​ទិស​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ដើម្បីឲ្យ​​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ស្វែងយល់​ពី​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល​ថ្មីភាសា​អង់គ្លេស​សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​១០​នេះ ទាំង​សៀវភៅ​សិស្ស និង​សៀវភៅ​គ្រូ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​មេរៀន​សម្រាប់​វគ្គ​តម្រង់​ទិស​នេះ លោកគ្រូ ​អ្នកគ្រូ​ដែល​ជា​គ្រូ​ឯកទេស​ភាសា​អង់គ្លេស នឹង​ប្រើប្រាស់​ភាសា​ខ្មែរ​ជា​គោល ប៉ុន្តែ​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូក៏​នឹង​ឃើញ​ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​និយាយ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ដោយ​មិនមាន​ការ​បកប្រែ​ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ដូច​ជា​ពាក្យ Unit, Chapter ជាដើម។ ពាក្យ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ទាំង​នោះ​មិន​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​ទេ ​ព្រោះ​ជា​ពាក្យ​គោល​សំខាន់ៗ​ ដែល​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​នឹង​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល​ថ្មី​ភាសា​អង់គ្លេស​ថ្នាក់​ទី​១០ ញឹកញាប់។

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • N/A

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  16/12/2023
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
  រយៈពេល
  1 សប្តាហ៍
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា)
 • ជំនាញឯកទេស
  ភាសា
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  គ្រូបង្រៀន
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់

វគ្គ​​តម្រង់​ទិស​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ដើម្បីឲ្យ​​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ស្វែងយល់​ពី​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល​ថ្មីភាសា​អង់គ្លេស​សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​១០​នេះ ទាំង​សៀវភៅ​សិស្ស និង​សៀវភៅ​គ្រូ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​មេរៀន​សម្រាប់​វគ្គ​តម្រង់​ទិស​នេះ លោកគ្រូ ​អ្នកគ្រូ​ដែល​ជា​គ្រូ​ឯកទេស​ភាសា​អង់គ្លេស នឹង​ប្រើប្រាស់​ភាសា​ខ្មែរ​ជា​គោល ប៉ុន្តែ​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូក៏​នឹង​ឃើញ​ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​និយាយ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ដោយ​មិនមាន​ការ​បកប្រែ​ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ដូច​ជា​ពាក្យ Unit, Chapter ជាដើម។ ពាក្យ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ទាំង​នោះ​មិន​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​ទេ ​ព្រោះ​ជា​ពាក្យ​គោល​សំខាន់ៗ​ ដែល​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​នឹង​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល​ថ្មី​ភាសា​អង់គ្លេស​ថ្នាក់​ទី​១០ ញឹកញាប់។

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • N/A