ចាប់ផ្តើម
18/03/2024
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
0
រយៈពេល
18 ម៉ោង
មធ្យោបាយបង្រៀន
ចម្រុះ
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

ការប្រើប្រាស់ថ្នាលសាលារៀនឌីជីថល (sala.moeys.gov.kh) សម្រាប់គ្រូបង្រៀន

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
18/03/2024 - 18 ម៉ោង

សាលាឌីជីថលនិម្មិតសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស គ្រូបង្រៀន អ្នកជំនាញ សាធារណជន ទូទៅ ធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់អ្នកសិក្សាដទៃទៀត។ការចូលរួមរបស់អ្នកនឹងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិងរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអប់រំឌីជីថលនៅកម្ពុជា!

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • របៀបបង្កើតគណនីសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបង្កើតសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបដាក់រូប Profile សាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបអញ្ជើញគ្រូ សិស្សចូលសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបញ្ជូលសៀវភៅក្នុងសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបង្កើតវគ្គសិក្សាលើសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបប្រើប្រាស់វគ្គមគ្គុទេសក៍ជំនួយ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ថ្នាក់ទី១១ ក្នុងសាលារៀនឌីជីថល

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអុីនធឺណិត

អ្នកបង្រៀន

SS
គ្រូ
គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  18/03/2024
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
  រយៈពេល
  18 ម៉ោង
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  ចម្រុះ
 • ជំនាញឯកទេស
  ការបង្កើតមាតិកា, បច្ចេកវិទ្យា
 • អត្ថប្រយោជន៍
  វិញ្ញាបនបត្រ
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  ការិយាល័យអប់រំស្រុក, មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ, មត្តេយ្យសិក្សា, បឋមសិក្សា, មន្ទីរអប់រំខេត្ត, មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ, សាលាគរុកោសល្យ, សាលាបច្ចេកទេស, ឧត្តមសិក្សា
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  គណគ្រប់គ្រងសាលារៀន, គ្រូបង្រៀន
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  បន្ទាយមានជ័យ, កំពត, កណ្តាល, ឧត្តរមានជ័យ, ព្រះសីហនុ, រតនគិរី, សៀមរាប, តាកែវ, ត្បូងឃ្មុំ

សាលាឌីជីថលនិម្មិតសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស គ្រូបង្រៀន អ្នកជំនាញ សាធារណជន ទូទៅ ធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់អ្នកសិក្សាដទៃទៀត។ការចូលរួមរបស់អ្នកនឹងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិងរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអប់រំឌីជីថលនៅកម្ពុជា!

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • របៀបបង្កើតគណនីសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបង្កើតសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបដាក់រូប Profile សាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបអញ្ជើញគ្រូ សិស្សចូលសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបញ្ជូលសៀវភៅក្នុងសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបង្កើតវគ្គសិក្សាលើសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបប្រើប្រាស់វគ្គមគ្គុទេសក៍ជំនួយ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ថ្នាក់ទី១១ ក្នុងសាលារៀនឌីជីថល

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអុីនធឺណិត

អ្នកបង្រៀន

SS
គ្រូ
គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន