ចាប់ផ្តើម
13/03/2024
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
0
រយៈពេល
60 ម៉ោង
មធ្យោបាយបង្រៀន
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា)
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

ការចិញ្ចឹមសត្វស្លាប

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
13/03/2024 - 60 ម៉ោង

ការចិញ្ចឹមសត្វស្លាប

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • ការចិញ្ចឹមសត្វស្លាប

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • NA

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  13/03/2024
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  30
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  30
  រយៈពេល
  60 ម៉ោង
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា)
 • ជំនាញឯកទេស
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់

ការចិញ្ចឹមសត្វស្លាប

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • ការចិញ្ចឹមសត្វស្លាប

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • NA