ចាប់ផ្តើម
16/05/2024
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
0
រយៈពេល
24 ម៉ោង
មធ្យោបាយបង្រៀន
ចម្រុះ
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី ការជួសជុល ថែទាំ និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈ ICT

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
16/05/2024 - 24 ម៉ោង

វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី «ការជួសជុល ថែទាំ និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈ ICT» ជូនដល់គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជា ICT ក្នុងគោលបំណងលើក​កម្ពស់​នូវសមត្ថភាពក្នុង​ការជួសជុល ថែទាំ និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈ ICT នៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវ​ប្រសិទ្ធភាព​ និងនិរន្ដរភាព​ក្នុងការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសម្ភារៈ ICT ដែលមានបន្ទប់បណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រដំណើរការបម្រើការបង្រៀន និងរៀន។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • តើកុំព្យូទ័រជាអ្វី?
 • ចំណែកថ្នាក់របស់កុំព្យូទ័រ
 • ការស្វែងយល់អំពីសមាសភាគកុំព្យូទ័រលើតុ
 • សមាសធាតុបន្ថែមរបស់កុំព្យូទ័រ
 • ការស្គាល់ផ្នែករឹងចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធ
 • ការស្វែងយល់អំពីសមាសភាកធុងប្រព័ន្ធ
 • ការស្វែងយល់អំពីច្រក និងឧបករណ៍បន្ថែមរបស់កុំព្យូទ័រ
 • បម្រុងប្រយ័ត្ន និងសុវត្ថិភាពនៅពេលជយសជុល
 • អាចដំឡើងវីនដូ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
 • របៀបបង្កើតគណនីសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបង្កើតសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបដាក់រូប Profile សាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបអញ្ជើញគ្រូ សិស្សចូលសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបញ្ជូលសៀវភៅក្នុងសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបង្កើតវគ្គសិក្សាលើសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបប្រើប្រាស់វគ្គមគ្គុទេសក៍ជំនួយ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ថ្នាក់ទី១១ ក្នុងសាលារៀនឌីជីថល
 • ការស្វែងយល់អំពិថ្នាលងផិវឌ្ឃសមត្ថភាព (CDP)
 • របៀបបង្កើតគណនី CDP

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអុីនធឺណិត

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  16/05/2024
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
  រយៈពេល
  24 ម៉ោង
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  ចម្រុះ
 • ជំនាញឯកទេស
  បច្ចេកវិទ្យា
 • អត្ថប្រយោជន៍
  វិញ្ញាបនបត្រ
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់

វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី «ការជួសជុល ថែទាំ និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈ ICT» ជូនដល់គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជា ICT ក្នុងគោលបំណងលើក​កម្ពស់​នូវសមត្ថភាពក្នុង​ការជួសជុល ថែទាំ និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈ ICT នៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវ​ប្រសិទ្ធភាព​ និងនិរន្ដរភាព​ក្នុងការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសម្ភារៈ ICT ដែលមានបន្ទប់បណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រដំណើរការបម្រើការបង្រៀន និងរៀន។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • តើកុំព្យូទ័រជាអ្វី?
 • ចំណែកថ្នាក់របស់កុំព្យូទ័រ
 • ការស្វែងយល់អំពីសមាសភាគកុំព្យូទ័រលើតុ
 • សមាសធាតុបន្ថែមរបស់កុំព្យូទ័រ
 • ការស្គាល់ផ្នែករឹងចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធ
 • ការស្វែងយល់អំពីសមាសភាកធុងប្រព័ន្ធ
 • ការស្វែងយល់អំពីច្រក និងឧបករណ៍បន្ថែមរបស់កុំព្យូទ័រ
 • បម្រុងប្រយ័ត្ន និងសុវត្ថិភាពនៅពេលជយសជុល
 • អាចដំឡើងវីនដូ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
 • របៀបបង្កើតគណនីសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបង្កើតសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបដាក់រូប Profile សាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបអញ្ជើញគ្រូ សិស្សចូលសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបញ្ជូលសៀវភៅក្នុងសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបបង្កើតវគ្គសិក្សាលើសាលារៀនឌីជីថល
 • របៀបប្រើប្រាស់វគ្គមគ្គុទេសក៍ជំនួយ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ថ្នាក់ទី១១ ក្នុងសាលារៀនឌីជីថល
 • ការស្វែងយល់អំពិថ្នាលងផិវឌ្ឃសមត្ថភាព (CDP)
 • របៀបបង្កើតគណនី CDP

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអុីនធឺណិត

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន