ចាប់ផ្តើម
05/06/2024
បញ្ចប់
07/12/2024
ក្រេឌីតអវប
0
រយៈពេល
3 ថ្ងៃ
មធ្យោបាយបង្រៀន
ចម្រុះ
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាជំនួយលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបថ្មី

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
05/06/2024 - 3 ថ្ងៃ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាជំនួយលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបថ្មី ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការបង្រៀន និងរៀន ដល់គ្រូបង្រៀនដោយ​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ខាង​ផ្នែក​បច្ចេក​វិទ្យា​មុន​នឹង​ចែក​រំលែក​បន្ត​ទៅ​ដល់​សិស្សានុសិស្ស ដែល​ជា​ធនធាន​មនុស្ស​ ជំនាន់​ថ្មី។ 


 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូទទួលបានវិធីសាស្រ្ដបង្រៀនបែបថ្មី ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតមេរៀនបង្រៀនជាឌីជីថលឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចធ្វើឱ្យការបង្រៀនសិស្សមានភាពងាយស្រួល និងលទ្ធផលអាចទទួលយកបាន 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចធ្វើឱ្យបរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចែករំលែកនូវការសិក្សាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនដទៃក្នុងសហគមន៍ឱ្យចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់សិស្សានុសិស្ស។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • ឧបករណ៍អន្តរកម្មបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការបង្រៀន និងរៀនបែបឌីជីថល
 • ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញ
 • ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់បង្កើតមាតិកាសម្រាប់ ការរៀន និងបង្រៀន
 • ឧបករណ៍ឌីជីថលសម្រាប់វាយតម្លៃការបង្រៀន និងរៀន
 • ការណែនាំពីការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិមិ្មត (Generative AI) ជំនួយដល់ការរៀន និងបង្រៀន
 • ការណែនាំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកូដសម្រាប់បង្កើតគំរូកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ។

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ
 • បណ្ដាញអុីនធឺណិត

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ
គ្រូ - moeys Cambodia
គ្រូ
គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  05/06/2024
  បញ្ចប់
  07/12/2024
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  50
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  50
  រយៈពេល
  3 ថ្ងៃ
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  ចម្រុះ
 • ជំនាញឯកទេស
  ការបង្កើតមាតិកា, បច្ចេកវិទ្យា, វិធីសាស្ត្របង្រៀន
 • អត្ថប្រយោជន៍
  វិញ្ញាបនបត្រ
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាជំនួយលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបថ្មី ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការបង្រៀន និងរៀន ដល់គ្រូបង្រៀនដោយ​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ខាង​ផ្នែក​បច្ចេក​វិទ្យា​មុន​នឹង​ចែក​រំលែក​បន្ត​ទៅ​ដល់​សិស្សានុសិស្ស ដែល​ជា​ធនធាន​មនុស្ស​ ជំនាន់​ថ្មី។ 


 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូទទួលបានវិធីសាស្រ្ដបង្រៀនបែបថ្មី ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតមេរៀនបង្រៀនជាឌីជីថលឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចធ្វើឱ្យការបង្រៀនសិស្សមានភាពងាយស្រួល និងលទ្ធផលអាចទទួលយកបាន 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចធ្វើឱ្យបរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចែករំលែកនូវការសិក្សាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា 
 • លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនដទៃក្នុងសហគមន៍ឱ្យចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់សិស្សានុសិស្ស។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • ឧបករណ៍អន្តរកម្មបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការបង្រៀន និងរៀនបែបឌីជីថល
 • ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញ
 • ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់បង្កើតមាតិកាសម្រាប់ ការរៀន និងបង្រៀន
 • ឧបករណ៍ឌីជីថលសម្រាប់វាយតម្លៃការបង្រៀន និងរៀន
 • ការណែនាំពីការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិមិ្មត (Generative AI) ជំនួយដល់ការរៀន និងបង្រៀន
 • ការណែនាំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកូដសម្រាប់បង្កើតគំរូកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ។

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ
 • បណ្ដាញអុីនធឺណិត

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ
គ្រូ - moeys Cambodia
គ្រូ
គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន