ចាប់ផ្តើម
01/12/2023
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
0
រយៈពេល
45 ម៉ោង
មធ្យោបាយបង្រៀន
ចម្រុះ
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

អក្ខរកម្មឌីជីថល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
01/12/2023 - 45 ម៉ោង

ពាក្យថា «អក្ខរកម្ម» សំដៅដល់សមត្ថភាពដែលចេះអាន និងសរសេរ។ «អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន» សំដៅដល់ សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនប្រភេទ។ អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន គឺជាជំនាញមួយចង្កោម ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្ម្នាក់ ចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ចេះវិភាគព័ត៌មានចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ចេះបង្កើតសារប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗ ចេះឆ្លុះបញ្ចាំងលើព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងមានស្រាប់ និងចេះចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

បុគ្គលដែលមានការយល់ដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មានសមត្ថភាពអាចយល់ពីសារស្មុគស្មាញ ដែលផ្សាយចេញលើកាសែត ផ្ទាំងប៉ាណូ វីដេអូហ្គេម តន្រ្តី អ៊ីនធឺណិត បណ្តាញសង្គម និងប្រភេទនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀត ក៏ដូចជាចេះបង្កើតសារ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយខ្លួនឯងផងដែរ។

នៅតាមបណ្តាប្រទេសជាច្រើន អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សារួចទៅហើយ។ អ្នកបង្រៀនយល់ឃើញថា អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ព្រមទាំងជាវិធីមួយដែល អាចធ្វើឲ្យសិស្ស អាចប្រើជំនាញនៃការគិតស៊ីជម្រៅបានយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ដោយសារតែបច្ចេវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមាន ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានភាពស្មុគស្មាញ និងផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងលឿននោះ អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន បានក្លាយជាជំនាញដ៏សំខាន់មួយនៅជុំវិញពិភពលោក។


អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • អាចប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ
 • អាចបង្កើតមាតិកានៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលមានភាពទាក់ទាញ និងទទួលកាចាប់អាម្មរណ៍
 • យល់ដឹងអំពី សុវត្ថិភាព និងឯកភាព នៅលើបណ្តាញសង្គម
 • អាចធ្វើការវិភាគ មុននឹងចែករំលែកលើបណ្តាញសង្គមនៅព័ត៌មានពិត ឬមិនពិត
 • អាចដឹងច្បាស់អំពីដំណឹង និងព័ត៌មាន

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអ៊ីនធឺណែត

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ
គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  01/12/2023
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
  រយៈពេល
  45 ម៉ោង
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  ចម្រុះ
 • ជំនាញឯកទេស
  ការបង្កើតមាតិកា
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  សាលាគរុកោសល្យ
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  គ្រូគរុកោសល្យ
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់

ពាក្យថា «អក្ខរកម្ម» សំដៅដល់សមត្ថភាពដែលចេះអាន និងសរសេរ។ «អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន» សំដៅដល់ សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនប្រភេទ។ អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន គឺជាជំនាញមួយចង្កោម ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្ម្នាក់ ចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ចេះវិភាគព័ត៌មានចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ចេះបង្កើតសារប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗ ចេះឆ្លុះបញ្ចាំងលើព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងមានស្រាប់ និងចេះចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

បុគ្គលដែលមានការយល់ដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មានសមត្ថភាពអាចយល់ពីសារស្មុគស្មាញ ដែលផ្សាយចេញលើកាសែត ផ្ទាំងប៉ាណូ វីដេអូហ្គេម តន្រ្តី អ៊ីនធឺណិត បណ្តាញសង្គម និងប្រភេទនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀត ក៏ដូចជាចេះបង្កើតសារ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយខ្លួនឯងផងដែរ។

នៅតាមបណ្តាប្រទេសជាច្រើន អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សារួចទៅហើយ។ អ្នកបង្រៀនយល់ឃើញថា អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ព្រមទាំងជាវិធីមួយដែល អាចធ្វើឲ្យសិស្ស អាចប្រើជំនាញនៃការគិតស៊ីជម្រៅបានយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ដោយសារតែបច្ចេវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមាន ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានភាពស្មុគស្មាញ និងផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងលឿននោះ អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន បានក្លាយជាជំនាញដ៏សំខាន់មួយនៅជុំវិញពិភពលោក។


អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • អាចប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ
 • អាចបង្កើតមាតិកានៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលមានភាពទាក់ទាញ និងទទួលកាចាប់អាម្មរណ៍
 • យល់ដឹងអំពី សុវត្ថិភាព និងឯកភាព នៅលើបណ្តាញសង្គម
 • អាចធ្វើការវិភាគ មុននឹងចែករំលែកលើបណ្តាញសង្គមនៅព័ត៌មានពិត ឬមិនពិត
 • អាចដឹងច្បាស់អំពីដំណឹង និងព័ត៌មាន

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអ៊ីនធឺណែត

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ
គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន