ចាប់ផ្តើម
30/10/2023
បញ្ចប់
មិនកំណត់
ក្រេឌីតអវប
0
រយៈពេល
1 សប្តាហ៍
មធ្យោបាយបង្រៀន
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា)
តម្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ

បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
30/10/2023 - 1 សប្តាហ៍

វគ្គសិក្សាមុខវិជ្ជាអប់រំ​​បំណិន​​ជីវិត​​តាម​មូលដ្ឋាន តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ជា​វិធីសិក្សាបែប​ថ្មីដែលគាំទ្រដល់ការអប់រំតាមបែបឌីជីថល​ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់​គ្រូបង្រៀន។ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់ វគ្គសិក្សា​នេះ លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ ទទួល​បាន​ចំណេះដឹង​ថ្មី បទពិសោធន៍​ថ្មី សម្រាប់​ការ​ចែករំលែក ដល់​សិស្សានុសិស្ស និង​សហគមន៍។ ការ​អប់រំ​បំណិន​ជីវិត ​នឹង​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុងការបង្រៀន-រៀន និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ បន្តការសិក្សា ព្រមទាំងលទ្ធិភាពរកការងារធ្វើរបស់សិស្សានុសិស្ស​។ 

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • យល់ដឹង​អំពី​មុខវិជ្ជាអប់រំ​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន បញ្ញត្តិនៃការអប់រំបំណិនជីវិត និង​ការអប់រំបំណិន​ទន់ ព្រមទាំង​សកម្មភាពសម្រាប់​ការ​បង្រៀន-រៀន​
 • យល់ដឹង​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រធានបទ សម្រាប់​កម្មវិធី​សិក្សា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ លើ​មុខវិជ្ជា​អប់រំបំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន ស្វែងយល់​ពី​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន​តាម​ដំណាក់កាល​នីមួយៗ លើ​មុខវិជ្ជា​អប់រំបំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន
 • យល់ដឹង​របៀប​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស​លើ​មុខវិជ្ជា​អប់រំបំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន
 • យល់ដឹង​អំពី​ស្តង់ដា​នៃ​ការសិក្សា លើ​មុខវិជ្ជាអប់រំ​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន តាម​កម្រិត​ថ្នាក់។

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអ៊ីនធឺណែត

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ
គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ព័ត៌មានលំអិតអំពីវគ្គសិក្សា

 • អ្នកផ្តល់វគ្គសិក្សា
  នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ថ្ងៃបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ
  មិនកំណត់
 • ចាប់ផ្តើម
  30/10/2023
  បញ្ចប់
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
 • ចំនួនអ្នកចូលរៀន
  មិនកំណត់
  រយៈពេល
  1 សប្តាហ៍
 • តម្លៃ
  ឥតគិតថ្លៃ
 • មធ្យោបាយបង្រៀន
  អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា)
 • ជំនាញឯកទេស
  ជំនាញទន់
 • អត្ថប្រយោជន៍
  វិញ្ញាបនបត្រ
 • ភាសា
  ខ្មែរ
 • ប្រភេទវគ្គសិក្សា
  ទោល
 • កម្រិតអ្នកចូលរួម
  មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ
 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម
  មិនកំណត់
 • ទីតាំងអ្នកចូលរួម
  បាត់ដំបង, កំពង់ឆ្នាំង, កំពង់ស្ពឺ, កំពង់ធំ, កំពត, ក្រចេះ, ព្រះវិហារ, សៀមរាប, ស្ទឹងត្រែង, តាកែវ

វគ្គសិក្សាមុខវិជ្ជាអប់រំ​​បំណិន​​ជីវិត​​តាម​មូលដ្ឋាន តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ជា​វិធីសិក្សាបែប​ថ្មីដែលគាំទ្រដល់ការអប់រំតាមបែបឌីជីថល​ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់​គ្រូបង្រៀន។ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់ វគ្គសិក្សា​នេះ លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ ទទួល​បាន​ចំណេះដឹង​ថ្មី បទពិសោធន៍​ថ្មី សម្រាប់​ការ​ចែករំលែក ដល់​សិស្សានុសិស្ស និង​សហគមន៍។ ការ​អប់រំ​បំណិន​ជីវិត ​នឹង​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុងការបង្រៀន-រៀន និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ បន្តការសិក្សា ព្រមទាំងលទ្ធិភាពរកការងារធ្វើរបស់សិស្សានុសិស្ស​។ 

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

 • យល់ដឹង​អំពី​មុខវិជ្ជាអប់រំ​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន បញ្ញត្តិនៃការអប់រំបំណិនជីវិត និង​ការអប់រំបំណិន​ទន់ ព្រមទាំង​សកម្មភាពសម្រាប់​ការ​បង្រៀន-រៀន​
 • យល់ដឹង​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រធានបទ សម្រាប់​កម្មវិធី​សិក្សា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ លើ​មុខវិជ្ជា​អប់រំបំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន ស្វែងយល់​ពី​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន​តាម​ដំណាក់កាល​នីមួយៗ លើ​មុខវិជ្ជា​អប់រំបំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន
 • យល់ដឹង​របៀប​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស​លើ​មុខវិជ្ជា​អប់រំបំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន
 • យល់ដឹង​អំពី​ស្តង់ដា​នៃ​ការសិក្សា លើ​មុខវិជ្ជាអប់រំ​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន តាម​កម្រិត​ថ្នាក់។

លក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវមាន

 • កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពេញកិច្ចការអនឡាញ
 • បណ្តាញអ៊ីនធឺណែត

អ្នកបង្រៀន

គ្រូ
គ្រូ
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
គ្រូ - នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន