វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈដែលឈានមុខគេនៅតាមបណ្តាខេត្ត លើការច្នៃប្រតិដ្ឋ ​និងនវានុវត្តន៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា​និងកសិកម្ម​ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងប្រទេសជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-1 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 1
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា) ឥតគិតថ្លៃ 0 1
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
ការចិញ្ចឹមសត្វស្លាប
13/03/2024 - 60 ម៉ោង
បង្ហាញ 1-1 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 1