វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ

វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ (P.T.E.C) ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការ និងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគរាជធានីភ្នំពេញតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៧៣ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញមានចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងតម្លៃស្នូលដូចខាងក្រោម៖ ចក្ខុវិស័យ៖ ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នឈានមុខគេនៃការអប់រំគ្រូបង្រៀនក្នុងសតវត្សទី២១។ បេសកកម្ម៖ ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​ចក្ខុវិស័យ វិទ្យាស្ថាន​គរុកោសល្យ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​កំណត់នូវ​បេសកកម្មគោល​ចំនួន​បីគឺ៖ M១- អប់រំ និងអភិវឌ្ឍគរុនិស្សិតឱ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញ។ M២- ជំរុញការស្រាវជ្រាវអប់រំ ដើម្បីកែលម្អការបង្រៀន និងការរៀន។ M៣- ផ្តល់សេវាសង្គមដើម្បីរួមចំណែកបង្កើតគុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រទេកម្ពុជា។ គុណតម្លៃស្នូល៖ មហាវិទ្យាល័យអប់រំគ្រូបង្រៀនភ្នំពេញគឺអនុវត្តតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយផ្តោតលើគុណតម្លៃស្នូលទាំងប្រាំ៖ ការគោរព សុចរិតភាព ការច្នៃប្រឌិត ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងប្រសិទ្ធភាព (RIICE) ។
ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់

🧐

មិនមានវគ្គសិក្សាដែលអាចចុះឈ្មោះបានទេ