វគ្គសិក្សាបែបស្វ័យសិក្សា

វគ្គសិក្សាដែលអ្នកអាចចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ដោយខ្លួនឯង
ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-5 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 5
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា) ឥតគិតថ្លៃ 0 1
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
ការចិញ្ចឹមសត្វស្លាប
13/03/2024 - 60 ម៉ោង
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា) ឥតគិតថ្លៃ 761 4
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន
30/10/2023 - 1 សប្តាហ៍
បង្ហាញ 1-5 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 5