បច្ចេកវិទ្យា

ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-7 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 7
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 0
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 1
16/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 3
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ការ​បង្កើត​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
បង្ហាញ 1-7 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 7