នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-12 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 13
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 0
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 1
16/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 3
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ការ​បង្កើត​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា) ឥតគិតថ្លៃ 761 4
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន
30/10/2023 - 1 សប្តាហ៍
អនឡាញ (ជាមួយគ្រូ) ឥតគិតថ្លៃ 1 6
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
វគ្គ ICT សម្រាប់ការងារទូទៅ
14/12/2023 - 2 ម៉ោង
បង្ហាញ 1-12 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 13