វគ្គសិក្សាដែលផ្តល់ក្រេឌីតដោយក្រសួង

វគ្គសិក្សាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់គុណភាពដោយក្រសួង ដែលអ្នកសិក្សាអាចទទួលបាន អវបក្រេឌីតនៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។
ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-6 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 6
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 0
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 1
16/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 3
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ការ​បង្កើត​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
បង្ហាញ 1-6 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 6