វគ្គសិក្សាពិសេស

វគ្គសិក្សាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រសួងដែលមានសារៈសំខាន់។
ចម្រាញ់វគ្គសិក្សា
ចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញ 1-10 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 10
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 0
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 1
16/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
ចម្រុះ ឥតគិតថ្លៃ 30 3
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ការ​បង្កើត​ខ្លឹមសារ​រៀនបែបឌីជីថល
15/12/2023 - 2 សប្តាហ៍ 1 ក្រេ.
អនឡាញ (ស្វ័យសិក្សា) ឥតគិតថ្លៃ 761 4
នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន
30/10/2023 - 1 សប្តាហ៍
បង្ហាញ 1-10 ក្នុងចំណោមវគ្គសិក្សា 10